• 05
  • 06
  • 07

Aktiviteter

Matematik

Vi möter matematik på många sätt i vår vardag. Det matematiska tänkande handlar inte enbart om siffror och förståelsen för mängd, utan om klassificering, sortering, förmågan att urskilja former och att tänka logiskt. Vi arbetar med matematik i skogen, på samlingen, vid legobygget, när vi spelar spel, på samlingen, vid maten mm mm 


Språk

Vi vill ge barnen en god grund för kommunikation. Detta gör vi genom att samtala mycket, genom att lyssna på andra. Vi läser mycket tillsammans med barnen, vi sjunger och vi tränar på att känna igen enstaka bokstäver och i förlängningen hela ord.


Lek

Leken är en naturlig och viktig del i vår verksamhet. I leken utvecklas barnen motoriskt, socialt, psykiskt och intellektuellt. I leken bearbetar, utforskar och prövar barn verkligheten och erövrar erfarenheter och kunskaper .

Barnen lär sig genom leken. Genom att leka övar de begrepp, utvecklar språkförmågan, skapar relationer, bearbetar känslor och använder sin fantasi.

Vi ser till att det finns mycket lektid, både inne och ute, varje dag.


Musik

Vi vill genom att sjunga och musicera skapa ett lustfyllt lärande där alla barn kan delta på olika sätt genom rörelse, ton och ord. Genom sången främjas gemenskapen och glädjen i att skapa tillsammans.

Barnets språkförståelse stärks också genom sång och musik eftersom att barnet då får tillgång till språket genom flera sinnen samtidigt. Rörelser och dans utvecklar de motoriska färdigheterna.


Teknik

Vi arbetar med och uppmärksammar tekniken i vår vardag. Vi utforskar hur enkel teknik fungerar, bygger, skapar och konstruerar med hjälp av olika material, tekniker och redskap.

Naturvetenskap

Vi arbetar med sopsortering och tar ansvar för vår lilla skog för att barnen ska utveckla förmågan att förstå naturens kretslopp och hur vi kan påverka naturen. Vi testar olika experiment för att förstå kemiska processer, tex dimma, och fysikaliska fenomen, tex regnbågen.


Skapande

Skapande sker på så många olika sätt. Vi ser hur de yngsta barnen staplar klossar medan de äldre bygger kojor. I vår verkstad har vi många olika slags material som uppmuntrar skapande och som kan inspirera till nytänk. Utomhus skapas det med hjälp av sand, vatten, pinnar osv.


Rörelse

Erfarenheter och kunskaper kring barns utveckling visar att rörelse främjar barnets hela utveckling. Motorisk utveckling och inlärningsförmåga hänger ihop.

På förskolan har vi planerad rörelse inomhus med alla barn varje vecka. Dessutom är vi ute varje dag. Då är det mycket tid och utrymme för att cykla, springa och klättra.

Vid rörelse i grupp tränas också det sociala umgänget, barnens gemenskap och gruppkänslan stärks.

Barnet får en ökad medvetenhet om sig själv och andra, både fysiskt och psykiskt. Barnen lär sig ta hänsyn till varandra, ta instruktioner, härma rörelser, träna avslappning m.m.


Utevistelse

Vi har daglig utevistelse på gården, i skogen och runt omkring i vår närmiljö. Ängen går till skogen 1 dag/vecka och har sin undervisning där. Vid våra skogsutflykter försöker vi använda oss av alla våra sinnen, vi tittar, lyssnar, känner, smakar och luktar. Vi samlar, sorterar och tränar på olika begrepp. Att leka ute i naturen främjar barnens inlärningsförmåga, fin och grovmotorik.

Vi går promenader och lär oss hitta i vårt närområde. Områdets pulkabacke och lekplatser är välbesökta utflyktsmål.